kto to jest płatnik składek na ubezpieczenie społeczne

Kogo nazywamy płatnikiem?

Płatnik składek – w prawie ubezpieczeń społecznych jednostki organizacyjne bądź też osoby zobligowane z jakiegokolwiek tytułu do obliczenia należnych składek, pobrania ich oraz przekazania tych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy płatnik składek to pracodawca?

Ustalenie, kto w takim przypadku jest płatnikiem składek rodziło wiele wątpliwości. Ostatecznie Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że płatnikiem składek jest pracodawca, a nie podmiot, z którym pracownik zawarł umowę o dzieło.

Kto może być płatnikiem?

8 Ordynacji Podatkowej. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od Podatnika podatku i wpłacenie go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Co to są składki na ubezpieczenia społeczne?

Skałdki na ubezpieczenia społeczne są to świadczenia pieniężne, przymusowe, celowe, podstawowy przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego finansowane są wypłaty świadczeń, m.in. emerytury, renty, zasiłki.

Ile jest płatników składek?

Na koniec lipca 2021 roku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych było 2,85 mln płatników składek w ubezpieczeniu zdrowotnym, a w ubezpieczeniach społecznych – 2,60 mln – ustalił serwis Prawo.pl.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: